Gå til innholdet

Teckna aktier i Azelios företrädesemission
 

  • ​Teckna på Depå eller ISK

  • Pris 7,10 SEK per aktie

 

Bli kund
 

Om Azelio

Azelio grundades 2008 utifrån övertygelsen om att framtiden kan drivas av solenergi. Azelios initiala erbjudande var ett system med koncentrerad solkraft (CSP) och kraftvärme. Bolagets erbjudande har successivt utvecklats och uppdaterats för att möta omgivningens efterfrågan på hållbar elproduktion som är behovsstyrd och distribuerad. 2015 påbörjades arbetet med utvecklingen av ett system för termisk energilagring (TES), som presenterades för allmänheten i januari 2017 och som då byggde på lagring av koncentrerad solkraft för Stirlingbaserad elproduktion.

Sedan ett tekniskt genombrott i maj 2019 kan Bolagets termiska energilager inte enbart laddas med koncentrerad termisk solenergi utan även med elektricitet, såsom från förnybara elkällor som solceller och vindkraft. Detta innebär att användningsområdet för Bolagets teknologi har utsträckts till att även omfatta marknader som saknar fullgoda förutsättningar för CSP men som har goda förhållanden för solceller (PV) eller vindkraft. Systemet kan erbjudas såväl till kunder som saknar tillgång till tillförlitlig elförsörjning eller elförsörjning överhuvudtaget, som till kunder med tillförlitliga elnät som efterfrågar hållbar behovsstyrd elektricitet dygnet runt.

Styrkor och konkurrensfördelar

Bolagets styrelse anser att Azelio har följande styrkor och konkurrensfördelar som förväntas bidra till att Bolaget ska kunna realisera sina framtida strategiska och finansiella mål:

  • Kostnadseffektiv teknik med modulär design
  • Kostnadseffektiv lösning med förstklassig prestanda och effektivitet
  • Högkvalitativ monteringsanläggning för storskalig produktion av Stirlingmotorn
  • Globalt nätverk med etablerade samarbetspartners


Bakgrund till erbjudandet

Utvecklingen av Azelios teknologi fortsätter. Sedan Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market i december 2018 har Bolaget vidareutvecklat och utökat användningsområdena för sin termiska energilagringslösning i den utsträckning att inlagring av energi nu även kan ske genom elektricitet, till skillnad från tidigare då inlagring endast kunde ske genom koncentration av termisk energi från solen.

Den förbättrade lösningen öppnar nya marknader för Azelio, eftersom den nya teknologin kan användas tillsammans med redan etablerade tekniker för förnybar energi, såsom solceller (”PV”, Eng. photovoltaics) och vindkraft. Den förbättrade lösningen gör det således möjligt för Azelio att även erbjuda sin teknologi i geografiska marknader som har kommersiella förutsättningar för solceller och vindkraft men som inte har tillräckligt goda förutsättningar för koncentrerad solkraft (”CSP”, Eng. concentrated solar power), exempelvis Indien. Detta har resulterat i en avsevärd ökning av den adresserbara marknaden för Azelios lösning, eftersom den befintliga och fortsatta utbyggnaden av intermittent hållbar elproduktion genom solceller och vindkraft medför stor användning för energilagring. Den nya lösningen innebär även att Bolagets lagringssystem kan anslutas direkt till, och således laddas från, det befintliga elnätet. Elektricitet kan sedan produceras närhelst behov föreligger, exempelvis i syfte att hantera obalanser i nätets prissättning eller för effektutjämning. Det är Bolagets bedömning att Azelios lagringslösning i många sammanhang kommer att vara den mest konkurrenskraftiga lösningen för distribuerad och behovsstyrd elproduktion med lagringskapacitet för användning dygnet runt.

Azelios tekniklösning är ett system för termisk energilagring (TES) med en Stirlingmotor som omvandlar termisk energi till elektricitet. Med effektiv lagring och omvandling av termisk energi till elektricitet kan Azelio erbjuda industrier och samhällen i stora delar av världen en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för stabil och behovsstyrd lokal elproduktion. Bolagets teknik är dessutom modulär, vilket innebär att den kan användas i såväl stor som liten skala och kan anpassas efter specifika kundbehov. Azelios Stirlingmotor har tillverkats i 177 exemplar vilka har ackumulerat över två miljoner driftstimmar globalt, varav flertalet driftstimmar har genomförts i kommersiella anläggningar med gasversionen av motorn, där biogas används som bränsle. Bolagets system för termisk energilagring har demonstrerats i en testanläggning i juni 2018 men ännu inte tillämpats kommersiellt. Som en del av den fortsatta kommersialiseringen av Bolagets termiska energisystem kommer ett verifieringsprojekt att genomföras i Marocko tillsammans med statligt styrda Masen från och med fjärde kvartalet 2019, där två av Bolagets system för termisk energilagring med laddning genom elektricitet från solceller kommer att installeras. Målet med verifieringsprojektet är att generera driftsdata som kan ligga till grund för framtida finansiering av system från Bolagets kunder.

Bolaget bedömer att behovet av Azelios teknologi är stort. Mer än en miljard människor saknar idag tillgång till elektricitet och mer än två miljarder människor saknar tillgång till stabila elnät. I tillägg till redan planerade åtaganden krävs det ytterligare investeringar om 220 miljarder USD fram till 2030 för att säkra tillgång till små lokala nät, så kallade ”micro grids” och ”mini grids”, för cirka 500 miljoner människor. 1) Azelios teknologi kan ersätta kostsam lokal produktion baserad på diesel eller gas och därmed säkerställa kontinuerlig miljövänlig elförsörjning. Detta är särskilt viktigt för processindustrier, men även för samhällsfunktioner såsom sjukhus och infrastruktur. Potentialen för den förbättrade energilagringslösningen i utvecklade länder med utbredd intermittent hållbar elproduktion ökar närbehovet av förnybar baskraft växer.

Efter demonstrationen av lagringsenheten i juni 2018 ökade intresset från potentiella kunder markant. I samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market i december 2018 offentliggjorde Bolaget att Azelio mottagit intresseförfrågningar från potentiella kunder, som efter kvalificering utifrån specifika bedömningskriterier uppgick till cirka 1 000 megawatt (”MW”), motsvarande cirka 50 miljarder SEK i potentiellt ordervärde. Den förbättrade lagringslösningen med laddning genom elektricitet har föranlett att Bolaget anpassat sina bedömningskriterier. Efter en ny genomgång av de gamla intresseförfrågningarna från potentiella kunder tillsammans med nya intresseförfrågningar bedömer Bolaget att 121 intresseförfrågningar från potentiella kunder kan vara kommersiellt lämpliga och intressanta. Önskade leveranser för dessa intresseförfrågningar är under 2021-2023 och uppgår till totalt cirka 3 900 MW, motsvarande ett värde upp till 170 miljarder SEK i potentiellt ordervärde. Det ska noteras att dessa intresseförfrågningar inte utgör order, eller indikationer på order, och att antalet intresseförfrågningar överstiger Bolagets förväntade produktionskapacitet under de kommande fem åren. Därtill avser delar av intresseförfrågningarna geografier där Bolaget inte planerar att bedriva verksamhet under de kommande fem åren. Intresset från potentiella kunder tillsammans med Bolagets marknadsanalys innebär att Bolaget bedömer att dess lösning och erbjudande besitter kommersiell potential och attraktivitet. Bolaget har sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market fokuserat på industrialiseringen av systemets design, konstruktion och produktion. Som tidigare nämnts planeras två system att installeras i Marocko i ett verifieringsprojekt tillsammans med Masen under det fjärde kvartalet 2019. Vidare planeras ytterligare två system att installeras i ett verifieringsprojekt i Sverige under det fjärde kvartalet 2019. Utöver dessa installationer planerar Bolaget att under 2020 utföra installationer av två mindre kommersiella projekt, motsvarande 50 kW vardera, och ett verifieringsprojekt med Masdar under andra kvartalet 2020, motsvarande 50 kW. Vidare planerar Bolaget att genomföra ett slutligt internt produktverifieringsprojekt motsvarande 50 kW innan Bolaget förväntas nå volymproduktion från och med mitten av 2021. Ackumulerat uppgår planen för 2020 motsvarande cirka 200 kW i installerade system.

Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera Bolagets löpande verksamhet och dess fortsatta industrialisering av systemets design, konstruktion och produktion, med målet att nå industriell volymproduktion 2021. Azelio avser även att stärka Bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation i syfte att öka kännedomen om Bolaget för att etablera, upprätthålla samt utveckla relationer med potentiella kunder på de marknader Bolaget bedömer som intressanta. Under andra halvan av 2019 har Bolaget ingått samförståndsavtal (så kallade ”Memorandums of Understanding”) för kommersiella order på sin teknologi och bedömer att de första kommersiella orderna på Bolagets system kan komma att erhållas under första halvåret 2020. Bolaget avser att genomföra ytterligare investeringar i produktionen såsom i verktyg och produktionsutrustning, samt rekrytering och utbildning av produktionspersonal och investeringar i dator- och produktionssystem. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 310 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 40 MSEK.

Azelio avser använda nettolikviden om cirka 310 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

• Cirka 116 MSEK ska användas till personalkostnader för industrialiseringsarbetet under perioden fram till september 2020 inklusive verifieringen av Bolagets planerade installation i Marocko under fjärde kvartalet 2019.

• Cirka 94 MSEK ska användas till material, produktion, inköpta tjänster samt installation av de system som Bolaget planerar att producera och installera under 2020.

• Cirka 43 MSEK ska användas till att stärka Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation, dels genom nyrekrytering i Sverige men primärt på de lokala marknader Bolaget bedömer som intressanta.

• Cirka 42 MSEK ska användas till inköp av verktyg och produktionsutrustning.

• Cirka 15 MSEK ska användas till övrig forskning och utveckling, administrationskostnader såsom lokaler, försäkringar samt IT-kostnader.

 

 

                Kortfakta

Teckningskurs per aktie 7,10 SEK
Erbjudandets storlek Cirka 350 MSEK
Courtage 0 SEK
Teckningsratio 7:6, för varje aktie i Azelio som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av 7 nya aktier.
Avstämningsdag 5 december 2019
Teckningsperiod 9-23 december 2019
Handel med teckningsrätter 9-19 december 2019
Offentliggörande av utfall 30 december 2019
Handel med BTA 9 december - 3 januari 2020
Lista Nasdaq First North Growth Market
Kortnamn AZELIO
ISIN-kod aktie SE0011973940
ISIN-kod TR SE0013513991
ISIN-kod BTA SE0013514007

Bolagets hemsida
Prospekt 


Så investerar du:

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ:

  • Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för aktier. 
     
  • Teckna sig för aktier utan teckningsrätter och tilldelas aktier i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.

Fyll i teckningssedel för teckning utan företräde här


Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   


 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev