Gå til innholdet

Teckna aktier i kommande företrädesemission

 

  • ​Teckna på Depå eller ISK

  • Pris 0,40 SEK per aktie

  • Handlas på Nasdaq First North

 

 

 

 

 

Bli kund
 


Om Courtus Energy

Cortus Energy grundades 2006 och erbjuder en lösning med WoodRoll®-processen i vilken förnybar energigas produceras
genom förgasning av biomassa. Cortus Energy är ett cleantech-bolag som sedan 2013 är noterat på Nasdaq First North. 

Gasen som produceras har ett brett användningsområde. Den kan ersätta fossil energi direkt i industriella högtemperaturprocesser men också omvandlas till el, uppgraderas till förnybar naturgas (SNG), vätgas och flytande drivmedel eller användas som råvara till den petrokemisiska industrin. Detta medför att Cortus Energy har möjligheter att vara med i den förutspådda tillväxten av förnybar energi i många olika applikationer.


Bakgrund till erbjudandet

Cortus Energy har sedan 2006 utvecklat en patenterad förgasningsteknik för produktion av kostnadseffektiv förnybar energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer. Tekniken, som går under varumärket WoodRoll®, är bränsleflexibel, vilket innebär att processen kan utnyttja olika billiga förnybara bränslen, såsom till exempel träavfall, jordbruksavfall och annat bioavfall, utan att kompromissa med processprestanda, gaskvalitet och energiinnehåll i gasen.

Höganäsprojektet är Bolagets primära fokus. Bolaget har dock därutöver två andra prioriterade projekt. I Mariposa, Kalifornien, har Cortus Energy ett projekt för småskalig högeffektiv biokraftteknik där avsikten är att förgasa lokalt skogsavfall till energigas för elproduktion i en modulär 6MW WoodRoll®-anläggning. Projektet har erhållit bidrag om 5 MUSD. I februari 2018 ingick Bolaget avtal med två samarbetsparters, Phoenix Energy och Clere Inc. för att öka takten i framdriften av projektet i Mariposa, Kalifornien. Bolaget slutför nu de tillstånd som krävs för att teckna 20-åriga elleveransavtal. Investeringen i Mariposa förutsätter, liksom tidigare, extern finansiering tillsammans med eget kapital och det beslutade bidraget.

I Japan, där biomassa är en av få naturresurser, har Cortus Energy sedan 2016 ett strategiskt samarbete med Forest Energy som under 2018 har intensifierats. Parterna har inriktat arbetet på projekt kring produktion av 2 MW förnybar el baserat på den första 6 MW WoodRoll®-anläggningen. Detta pilotprojekt kommer sedan att utgöra basen för framtida samarbetet där potentialen for de kommande fem åren är upp till 25 projekt där anläggningarnas lönsamhet baseras på 20-åriga el-inmatningstariffer. Med Forest Energy har marknaderna för vätgas och flytande bränslen för Bolaget öppnats i Japan.

Cortus Energy tecknade i april 2017 ett tjugoårigt gasleveransavtal med Höganäs. I enlighet därmed har Bolaget under 2018 påbörjat arbetet med att uppföra en modular 6 MW WoodRoll® i industriell skala på Höganäs fabriksanläggningar i Höganäs. Enligt avtalet ska gasleveranserna till Höganäs pågå i 20 år och påbörjas i början av 2019, vilket kommer att ge Bolaget stabila intäkter under avtalsperioden. Höganäsprojektet möjliggörs bland annat med hjälp av bidrag från Klimatklivet och Energimyndigheten. Arbetet med Höganäsprojektet löper enligt tidplan där invigning planeras till juni 2018. Dock har projektet kostnadsmässigt överskridit budget. De ökade kostnaderna beror bland annat på konceptuella förbättringar av anläggningen. Dessa förbättringar i kombination med den valda storleken om 6 MW innebär förbättrade möjligheter att reproducera anläggningar i samma design, vilket bland annat medför att inköps- och projekteringskostnader framgent kan reduceras i tillkommande nya projekt.

Utfallet av Höganäsprojektet kommer att vara viktigt för Cortus Energy då Bolaget har ett antal kommande projekt under utvärdering och utveckling i olika delar av världen. Bolaget möter en efterfrågan på teknik som kan ersätta fossila bränslen som växer starkt. Exempel på användningsområden för Cortus Energys gas är grön elproduktion, energigas för olika typer av industrier såsom bland annat pappersindustrin, stålindustrin, petrokemisk industri samt för framställning av vätgas för den förväntade tillväxten av bränslecellsfordon för att ersätta förbränningsmotorn och på sikt batteridrivna fordon.

Bolaget har i Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om cirka 25,7 MSEK eller motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen. Av dessa åtaganden från befintliga aktieägare utgörs cirka 18,4 MSEK eller motsvarande cirka 17,1 procent av Företradesemissionen av åtaganden från samtliga styrelseledamöter och VD Rolf Ljunggren. Vidare har Cortus Energys strategiska samarbetspartner Forest Energy ingått avtal om förvärv av teckningsrätter från ett fåtal större aktieägare samt åtagit sig att utnyttja dessa för teckning av aktier till ett värde om 2,9 MSEK. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till 28,5 MSEK eller motsvarande 26,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett antal befintliga aktieägare och externa garanter om totalt cirka 31,5 MSEK eller motsvarande cirka 29,3 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen täckt av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 60 MSEK eller motsvarande cirka 55,9 procent av Företrädesemissionen.

Vid full teckning kommer emissionslikviden i Företrädesemissionen att uppgå till cirka 107,3 MSEK.

Cortus Energy avser använda nettolikviden till följande ändamål angivna i prioritetsordning:
● 32 MSEK till Bolagets projekt i Mariposa, Kalifornien – investera i projektet för kraftvärme.
● 25 MSEK till Höganäsprojektet – för att slutföra uppförandet av den första modulära 6 MW WoodRoll®-
anläggningen inklusive utökad organisation för kontinuerlig drift av anläggningen, varav 12 MSEK avser
återbetalning av kortfristigt lån genom kvittning som upptagits i mars 2018 för att möjliggöra vissa investeringar
till dess att nettolikviden från Företrädesemissionen erhålles.
● kontant återbetalning av kortfristigt lån om 10 MSEK.
● 30 MSEK för rörelsekapital – bland annat för att utvärdera nya projektmöjligheter i Japan och annorstädes
i pågående program för vätgas, biogas och flytande bränslen samt för att finansiera den löpande
verksamheten.

 

                


Kortfakta

Pris per aktie      0,40 SEK
Erbjudandets storlek 107 MSEK
Courtage 0 SEK
Teckningsratio 1:1
Offentliggörande av utfall 3 maj 2018
Teckningsperiod 13-27 april 2018
Handel med teckningsrätter 13-25 april 2018
Handel med BTA 13 april - 10 maj 2018
Lista Nasdaq First North
Kortnamn CE
ISIN-kod aktie SE0001296542
ISIN-kod TR SE0011089838
ISIN-kod BTA SE0011089820


 

Bolagets hemsida
Prospekt 

 

Så investerar du:

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ: 
* Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för aktier. 
* Teckna sig för aktier utan teckningsrätter och tilldelas aktier i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.Kund hos Pareto

Teckna genom att kontakta din mäklare alternativt genom att skicka e-post eller ringa 08-402 52 10.
Det är då viktigt att ange kontonummer samt exakt antal aktier man önskar teckna.

Inte Kund hos Pareto

Registrera dig på 3 minuter med   
Teckna sedan genom att skicka e-post med din anmälan.

 

 

 

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev