Gå til innholdet

Teckna aktier i kommande företrädesemission

 

  • ​Teckna på Depå eller ISK

  • Pris 17 SEK per aktie

  • Handlas på Nasdaq First North

 

 

 

 

 

Bli kund
 

Om Gapwaves AB (publ)

Gapwaves har sitt ursprung i forskning vid Chalmers tekniska högskola och grundades 2011 som ett spin-offbolag från professor Per-Simon Kildals där bedrivna forskningsverksamhet. Gapwaves är ett forskningsbolag i tidigt skede på väg mot kommersialisering. Bolaget designar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på den av Bolaget utvecklade gap-vågledarteknologin. Teknologin är patenterad och utgörs av en teknikplattform för antenner för millimetervågor och potentiellt även terahertz-produkter. Gapwaves teknologi möjliggör låga förluster och hög designflexibilitet samtidigt som produktionskostnaden är låg då den unika designen möjliggör volymproduktion.

Gapwaves affärsidé är att utveckla och sälja antennprodukter och tillbehör baserade på den patenterade gapvågledarteknologin inom de tre affärsområdena Telekom, Automotive och Mobiltelefoni. Gapwaves vision är att bli en ledande leverantör av antenner för trådlös teknologi och bidra till en snabbare och mer effektiv implementering av 5G för telekomindustrin samt förbättring av radartekniken för fordonsindustrin.


Bakgrund till erbjudandet

Under den strategiska översynen i början av året tog Bolaget, i enlighet med tidigare offentliggjord information, fram en ny affärsstrategi koncentrerad till de tre affärsområdena Telekom, Automotive och Mobiltelefoni. Som en del i den nya affärsstrategin kommer Gapwaves att öka sina investeringar inom respektive affärsområde, där fokus i första hand ligger inom Telekom och Automotive där projekt redan påbörjats. För att tillgodose det kapitalbehov som förväntas uppstå samt för att finansiera den nya affärsstrategin med ökat fokus på de nya affärsområdena beslutade årsstämman den 11 april 2018 om Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 152 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 15 MSEK (varav cirka 6,3 MSEK utgörs av ersättning till emissionsgaranter). Av Företrädesemissionen täcks 110 MSEK av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav cirka 31 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och cirka 79 MSEK av garantiåtaganden, vilket tillsammans motsvarar cirka 72 procent av Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 30,6 MSEK före avdrag för eventuella transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 1,5 MSEK.

Styrelsens ambition är att huvuddelen av Bolagets utvecklingskostnader (personal och utveckling av prototyper) kommer att täckas genom inkomster från de NRE-projekt som förväntas genomföras tillsammans med kunder. Trots de förväntade inkomsterna från NRE projekten kommer Gapwaves, som en del i den löpande verksamheten, fortsätta att investera i forskning och nya patent. Styrelsen gör även bedömningen att vissa initiala investeringar kommer behöva göras i tillverkningsverktyg för att bibehålla oberoende och kontroll över produktionsprocessen.

För detlajerad information om användning av emissionslikvid, teckningsförbindelser, garantiåtaganden etc klicka här för att ta del av prospekt.
 

 
 

                


Kortfakta

Pris per aktie      17 SEK
Erbjudandets storlek* 152 MSEK
Övertilldelningsoption 30,6 MSEK
Courtage 0 SEK
Teckningsratio 1:2
Offentliggörande av utfall Omkring 15 maj 2018
Teckningsperiod 23 april – 11 maj 2018
Handel med teckningsrätter 23 april – 8 maj 2018
Handel med BTA 23 april – 22 maj 2018
Lista Nasdaq First North
Kortnamn GAPW B
ISIN-kod aktie SE0009155518
ISIN-kod TR SE0011089291
ISIN-kod BTA SE0011089317

*Exklusive övertilldelningsemission.

Bolagets hemsida
Prospekt 

 

Så investerar du:

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ: 
* Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för aktier. 
* Teckna sig för aktier utan teckningsrätter och tilldelas aktier i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.Kund hos Pareto

Teckna genom att kontakta din mäklare alternativt genom att skicka e-post eller ringa 08-402 52 10.
Det är då viktigt att ange kontonummer samt exakt antal aktier man önskar teckna.

Inte Kund hos Pareto

Registrera dig på 3 minuter med   
Teckna sedan genom att skicka e-post med din anmälan.

 

 

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev