Gå til innholdet

Teckna aktier inför börsnotering

 

  • ​Teckna på Depå 

  • Pris 21 SEK per aktie

  • Listas på Nasdaq First North

 

 

 

 

 

Bli kund
 

  

Om Green Landscaping Holding AB (publ)

Green Landscaping är en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer. Den huvudsakliga verksamheten omfattar ett komplett utbud av underhållstjänster såsom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggningar samt träd- och skogsvård. Green Landscaping är verksamt i mellersta och södra Sverige med fokus på storstadsregionerna.

Bolaget inledde sin verksamhet våren 2009 genom en konsolidering av fyra befintliga aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen Green Landscaping. Sedan dess har Koncernen genomfört ytterligare sju förvärv och uppnådde totala intäkter om 1 016 MSEK under 2017, inklusive helårsförsäljning från förvärvade bolag under 2017. Under 2015 tillträdde Johan Nordström som VD i Green Landscaping. Sedan dess har bolaget etablerat en plattform för lönsam tillväxt genom implementering av ett flertal operationella effektiviseringar och effektiva styrprocesser. Dessa har även bidragit till en ökning av Green Landscapings justerade EBITDA-marginal från 4,2 procent under 2014 till 9,4 procent under 2017, inklusive helårsresultat från förvärvade bolag under 2017. Bolaget avser att växa Koncernen genom både organisk tillväxt samt via förvärv, och har etablerat en strukturerad förvärvsstrategi för kommande år.
 

Teckningsförbindelser

Sex svenska investerare har inför erbjudandet, på vissa villkor, utan att vara garanterade tilldelning i erbjudandet och till samma pris som övriga investerare, lagt order att förvärva aktier i erbjudandet till ett värde av totalt cirka 205 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av erbjudandet exklusive övertilldelningsoptionen. En av ankarinvesterarna är bolagets verkställande direktör, Johan Nordström, som har åtagit sig gentemot säljande aktieägare att förvärva aktier inom ramen för erbjudandet för cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 4 procent av Erbjudandet exklusive övertilldelningsoptionen. Vidare har bolagets CFO, Carl-Fredrik Meijer, åtagit sig gentemot säljande aktieägare att förvärva aktier inom ramen för erbjudandet för cirka 0,8 MSEK.
 

Bakgrund till Erbjudandet

FSN Capital III är sedan 2009 huvudägare i Green Landscaping och äger idag cirka 60 procent av bolaget. FSN Capital III har som affärskoncept att investera i onoterade bolag i syfte att aktivt utveckla och avyttra dessa när de uppsatta målen har uppnåtts. FSN Capital III anser att bolaget uppnått dessa mål och har påbörjat en tillväxtfas. FSN Capital III, tillsammans med Green Landscapings styrelse och ledning, anser att det nu är rätt tidpunkt för att notera bolagets aktier på Nasdaq First North. Erbjudandet syftar till att stödja Green Landscapings förvärvsstrategi och bolagets ambition att spela en central roll i den pågående konsolideringen av utemiljöbranschen i Nordeuropa. Erbjudandet förväntas bredda bolagets aktieägarbas och ge tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att stödja fortsatt tillväxt, samt öka medvetenheten om Green Landscaping och dess verksamhet.

Av den likvid om 59 MSEK som tillförs bolaget efter transaktionskostnader, avses de att användas för att stärka bolagets balansräkning och på sås sätt skapa förutsättningar för Green Landscaping att fortsätta göra selektiva förvärv i linje med dess förvärvsstrategi.

 

                


Kortfakta

Pris per aktie      21 SEK
Erbjudandets storlek* 375 MSEK
Övertilldelningsoption 56 MSEK
Sista anmälningsdag Retail 21 mars2018, kl. 17:00
Sista anmälningsdag Inst 22 mars 2018, kl 17.00
Courtage 0 SEK
Minsta teckning Retail 300 aktier
Minsta teckning Inst 47 000 aktier
Besked om tilldelning Omkring 23 mars 2018
Första handelsdag Omkring 23 mars 2018
Likviddag Omkring 27 mars 2018
Lista Nasdaq First North
Kortnamn GREEN
ISIN SE0010985028

*Exklusive övertilldelningsoption.

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt 

 

Så tecknar du:

Kund hos Pareto

Teckna genom att kontakta din mäklare alternativt genom att skicka e-post eller ringa 08-402 52 10.
Det är då viktigt att ange kontonummer samt exakt antal aktier man önskar teckna.

Inte Kund hos Pareto

Registrera dig på 3 minuter med   
Teckna sedan genom att skicka e-post med din anmälan.

 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna mer än 32 250 aktier gör detta genom att kontakta sin mäklare. 

 

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev