Gå til innholdet

Teckna aktier inför börsnotering

 

 • ​Teckna på Depå

 • Pris 45-53 SEK per aktie

 • Listas på Nasdaq First North Premier

 

 

 

 

 

Bli kund
 

*TECKNINGSPERIODEN HAR NU LÖPT UT*


Om Jetpak

Jetpak är en ledande aktör inom tidskritiska flygbaserade expressleveranser i Norden med en historik som sträcker sig tillbaka till 1979. Jetpak erbjuder snabba, enkla och precisa lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak specialiserar sig på flygbaserade långdistansleveranser från dörr till dörr och är primärt verksamt inom B2B-segmentet. Jetpak har sitt huvudkontor i Stockholm, samt säljkontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. För 2017 redovisade Jetpak justerade totala intäkter om 773,1 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 6,6 procent jämfört med 2016, och en justerad EBITA om 71,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 9,2 procent.

Jetpak har genom sin långa historik och starka serviceerbjudande etablerat sig som en marknadsledande aktör med en marknadsandel om 80 procent inom spontana flygbaserade expressförsändelser som levereras samma dag; en nischmarknad inom den bredare marknaden för expressleveranser. Bolagets egenutvecklade IT-plattform JENA är central för bolagets serviceerbjudande och konkurrensfördelar, vilken kopplar samman underleverantörer och franchisetagare som tillhandahåller mer än 700 fordon och cirka 4 000 dagliga flygavgångar.Den flexibilitet som möjliggörs genom bolagets IT-plattform gör det möjligt för bolaget att erbjuda skräddarsydda lösningar på ett sätt som de mer trögrörliga konkurrenterna inom logistikbranschen, som exempelvis DHL, FedEx och PostNord, integratörerna, inte har möjlighet till. Jetpaks affärsmodell, som karaktäriseras av begränsad kapitalbindning, möjliggör god kassagenerering samtidigt som den öppnar upp för en tillväxtstrategi med begränsade investeringar. Bolaget ser stora möjligheter att växa inom såväl Norden, genom bland annat ökad varumärkeskännedom och intensifierade försäljningsaktiviteter, som inom övriga Europa där man redan lyckats etablera sig organiskt på ett fåtal utvalda geografier med en försäljningstillväxt om cirka 32 procent för tolvmånadersperioden som avslutades september 2018. 

 


Jetpaks marknad

Marknaden för logistiklösningar omfattar en rad olika delsegment som utgår från olika typer av affärsmodeller och tjänster, och delas normalt upp i brevförsändelser, markbunden spedition, tredjepartslogistik (3PL), flyg- och havsbaserad spedition, samt kurir-, express- och paketförsändelser (CEP). De olika delsegmenten erbjuder olika grader av service, vilket också återspeglas i lönsamheten inom dessa segment. Med anledning därav finns det viss överlappning mellan segmenten och vissa bolag verkar inom flera delsegment. Jetpak återfinns dock uteslutande inom CEP-segmentet, vilket är det segment som generellt har de högsta marginalerna inom logistikbranschen.

Den samlade nordiska CEP-marknaden uppgår till cirka 30 miljarder SEK där Sverige utgör cirka 41 procent av marknaden, Norge cirka 24 procent, Danmark cirka 20 procent och Finland cirka 15 procent. Dessa storleksförhållanden speglar generellt skillnaderna i storleken på respektive lands ekonomi mätt i exempelvis BNP. Under de kommande åren, fram till år 2020, förväntas CEP-marknaden i Norden växa med i genomsnitt cirka fem procent per år, med små skillnader mellan geografierna. Tillväxten är primärt driven av generell ekonomisk tillväxt (mätt i termer av BNP-tillväxt), vilken i genomsnitt förväntas uppgå till cirka fyra procent årligen för de nordiska länderna fram till år 2019.6 Utöver detta finns det ett antal trender som påverkar tillväxten positivt, såsom e-handelns ökande marknadsandelar inom detaljhandeln, samt ökad andel centraliserade lager och ”just-in-time”-tillverkning bland företag.

CEP-marknaden utgörs av leveranser till såväl företagskunder (B2B) som konsumenter (B2C). De leveranser som sker direkt till konsument är per dagen för prospektet i hög utsträckning relaterade till e-handeln. Majoriteten av dessa leveranser består dock av standardförsändelser då betalningsviljan för snabba leveranser bland konsumenter generellt sett är låg. Således domineras marknaden för expressförsändelser fortsatt av B2B-segmentet.


Bakgrund och motiv

Styrelsen och Jetpaks ledande befattningshavare anser att erbjudandet och noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Jetpaks utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder om Jetpak och dess verksamhet. Erbjudandet och noteringen kommer att bredda bolagets aktieägarbas och ge Jetpak tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier.

Bolaget avser att, tillsammans med medel som förväntas tillföras bolaget genom upprättandet av ny bankfinansiering, använda hela nettolikviden för att i förtid återbetala obligationslånet som bolaget emitterade i december 2016 och som per dagen för prospektet uppgår till 377,58 MSEK samt återbetala rörelsekrediten som bolaget ingick i december 2016 och som per dagen för prospektet uppår till 15 MSEK. Kostnaden för att återbetala obligationslånet i förtid beräknas uppgå till cirka 15 MSEK. Den överskjutande del som inte täcks av nyemissionen och den nya bankfinansieringen kommer att finansieras genom befintliga medel. Bolaget bedömer att en återbetalning av obligationslånet och rörelsekrediten ger bolaget ökad finansiell flexibilitet med en lägre skuldsättningsnivå som möjliggör för Jetpak att kunna hantera eventuella framtida investeringar i bolagets fortsatta tillväxt. Den nya kapitalstrukturen är vidare anpassad för att rymmas inom bolagets finansiella mål, vilka har upprättats mot bakgrund av, och i samband med, bolagets planerade notering på Nasdaq First North Premier.

 


Styrkor och konkurrensfördelar

Jetpak bedömer att bolaget har följande styrkor och konkurrensfördelar, vilka har bidragit till och förväntas fortsatt att bidra till att bolaget ska kunna realisera sina framtida strategiska och finansiella mål:

 • Marknadsledande position i en attraktiv nischmarknad;
 • Unikt serviceerbjudande baserat på en affärsmodell byggd för hastighet och en egenutvecklad IT-plattform;
 • Höga inträdesbarriärer som skapas genom en lång historik, en attraktiv affärsmodell och ett konkurrenskraftigt erbjudande;
 • Bred kundbas med en hög kundnöjdhet och lågt kundberoende;
 • Affärsmodell med en hög grad rörliga kostnader och låg kapitalbindning; och
 • Tydlig plan för framtida tillväxt och lönsamhetsexpansion med låga investeringsbehov
   

Erbjudande

Investerare inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva högst 5 222 000 nyemitterade aktier i Jetpak, varvid antalet aktier kommer att fastställas till ett sådant antal som inbringar en bruttolikvid om cirka 235 MSEK. De säljande aktieägarna har vidare förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet med mellan cirka 2 250 000 och cirka 3 600 000 befintliga stamaktier i Jetpak, motsvarande en ökning mellan cirka 100 MSEK och cirka 190 MSEK.

Slutpriset i erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och beslutas av styrelsen för Jetpak och de säljande aktieägarna i samråd med joint bookrunners och ligga inom prisintervallet 45 - 53 SEK. Det slutliga erbjudandepriset förväntas offentliggöras omkring den 5 december 2018. I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet kommer de säljande aktieägarna utfärda en option till joint bookrunners, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, att sälja ytterligare aktier, motsvarande högst 15 procent av det högsta sammanlagda antalet aktier som omfattas av erbjudandet. Förutsatt att erbjudandet fulltecknas, att erbjudandet utökas fullt ut och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt att det slutgiltiga erbjudandepriset motsvarar prisintervallets mittpunkt, 49 SEK, omfattar erbjudandet högst 9 654 000 aktier, motsvarande cirka 82 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter erbjudandets genomförande.

Det totala värdet av erbjudandet, baserat på ett prisintervall om 45 - 53 SEK, uppgår till lägst cirka 235 MSEK och högst cirka 490 MSEK om erbjudandet fulltecknas, om erbjudandet utökas fullt ut och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt med beaktande av avvecklingen av den befintliga aktiestrukturen. Bolagets aktier kommer att noteras under kortnamnet "JETPAK".

 

                


Kortfakta

Pris per aktie      45 - 53 SEK
Erbjudandets storlek* 235 - 426 MSEK
Övertilldelningsoption (15%) 64 MSEK
Sista anmälningsdag Retail 3 december 2018
Sista anmälningsdag Inst 14.00 4 december 2018
Courtage 0 SEK
Minsta teckning Retail 100 aktier
Minsta teckning Inst 20 001
Besked om tilldelning 5 december 2018
Första handelsdag 5 december 2018
Likviddag 7 december 2018
Lista Nasdaq First North Premier
Kortnamn JETPAK
ISIN SE0012012508

*Exklusive övertilldelningsoption.
Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt 


Så tecknar du

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att fylla i teckningsblanketten nedan 

Teckna här
 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna mer än 20 000 aktier gör detta genom att kontakta sin mäklare.  

Registrera dig till vårt nyhetsbrev