Gå til innholdet

Teckna aktier inför börsnotering

 

  • ​Teckna på Depå eller ISK

  • Pris 49 SEK per aktie

  • Listas på Nasdaq First North Premier

 

 

 

 

 

Bli kund
 

Om Mentice

Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp (mindre ingrepp för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar). Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Bolaget tillhandahåller produkter som kan liknas vid flygsimulatorer för läkare och kliniska arbetslag och bidrar till att ge dess utövare så realistiska träningsupplevelser som möjligt. Mentice har som målsättning att bidra till att reducera antalet dödsfall, skador och kostnader som uppkommer till följd av misstag och ineffektivitet inom vården. Genom att utveckla och erbjuda innovativa och realistiska träningsverktyg anser Mentice att läkarnas kliniska färdigheter kan förbättras och risken för onödiga misstag minskas. Medicinska misstag är ett stort och kostsamt samhällsproblem och utgör den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer i USA. Mentice har sitt huvudkontor i Göteborg och har en stark global närvaro med bolag etablerade i USA, Japan, Kina och Schweiz.

Inom endovaskulär simulering, som är den specifika nisch bolaget definierat som sin marknad, har bolaget nått en stark position och för helåret 2018 rapporterade Mentice en total omsättning om 166 MSEK och nettoresultat om 20 MSEK. Bolaget har under de senaste åren sett en ökad efterfrågan på sina produkter vilket tagit sig uttryck i att både försäljning och EBITDA-marginal ökat varje år sedan 2014. Den största årliga tillväxten uppvisades mellan 2017 och 2018 där bolagets nettoomsättning ökade med nästan 44 procent.

Bolagets orderstock uppgick den 31 mars 2019 till cirka 49,4 MSEK vilket kan jämföras med 40 MSEK under samma tidpunkt 2018. Utöver orderstocken har Mentice en pipeline där bolaget historiskt haft en stabil konvertering vilket medfört att bolaget haft en förhållandevis god inblick i de kommande 12–18 månaderna. Det fjärde kvartalet representerar normalt runt 40 procent eller mer av Mentices intäkter under året då kunder ofta tenderar att använda återstoden av deras årliga budgetar under det sista kvartalet. Med en ökad installerad bas och en framtida årlig prenumerationsmodell för SW-moduler; förväntas säsongsvariationer i intäktsflödet succesivt minska. Orderstocken växte med 32 procent över de senaste tolv månaderna.

Majoriteten av Bolagets kunder inom medicintekniska produkter och den medicintekniska industrin är stora företag som ofta är 100–500 gånger större än Mentice. Terumo, Johnson & Johnson, Boston Scientific Corporation, Edwards Life Sciences och Abbott Vascular är exempel på branschledande bolag som har varit lojala kunder till Mentice under en lång tid. Dessa stora medicinteknikbolag genererar återkommande intäkter för Mentice och bolaget anser att behovet för nya tekniker och simuleringslösning är väldigt intressant för dessa kunder.
 

Affärsmodell

Försäljning av simuleringssystem och plattformar - 36 % av omsättningen

Den typiska försäljningen till ett medicinteknikbolag börjar med att Mentice blir ombedd att utveckla ett anpassat träningsprogram för kundens specifika system eller instrument, oftast i samband med en marknadslansering av en ny produkt. Tillgången till träningsprogram för kundens system eller instrument driver sedan försäljningen av Mentices system och procedurer. Försäljningen av simuleringssystem till sjukhus är i regel inte anpassad och kan säljas i Mentices standardiserade modell. Sjukhuskunder köper ofta en eller flera simulatorer och moduler som kräver både installation och träningstjänster. Försäljningen hänförlig till Bolagets grundsystem, dvs. själva simulatorenheten utgör endast en tredjedel av den totala omsättningen. Den resterande delen är hänförlig till eftermarknadstransaktionerna genom försäljning av  moduler och procedurer samt service och support.


Merförsäljning och återkommande intäkter (mjukvara) - 33 % av omsättningen

När simulatorer, moduler och procedurer uppdateras finns det möjlighet till merförsäljning. Simulatorer uppdateras vanligen var 3–5 år och nya procedurer introduceras 1–3 gånger per år. Vidare finns ytterligare intäkter i form av moduler och säljs som en icke tidsbegränsad licens med avgifter på mellan 15 000–28 500 USD. Mentice kommer framgent att fokusera på prenumerationsmodellen för moduler och procedurer för att få jämnare intäktströmmar över året och en större andel återkommande intäkter. Initialt kommer prenumerationsmodellen att införas inom kundsegmenten Akademi och universitetssjukhus och Sjukhussystem och successivt även för segmentet Medicinteknisk industri.


Service- och supportkontrakt - 32 % av omsättningen

Medan relationer med kunder etableras när grundsystemet säljs så förstärks bolagets relationer under implementerings- och träningsprocessen vilket ingår i Mentices eftermarknadsservice. För samtliga nyförsäljningar ingår 12 månaders garanti med ett service- och supportavtal samt möjlighet att prenumerera på en premiumversion till ett högre pris vilket innefattar träning och support på plats. I USA och Europa förnyar omkring 40 procent av bolagets installerade bas sitt grundläggande service- och supportavtal.
 

Finansiella mål

På kort till medellång sikt är bolagets mål att ha en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 30–40 procent, medan målet för EBITDA-marginal är satt till 30 procent på kort till medellång sikt. Då Mentice är verksamt på en snabbt växande marknad, kommer bolaget att prioritera att återinvestera eventuellt överskott för att dra fördel av de gynnsamma marknadsegenskaperna. Detta kommer att ske genom utveckling och nya produkter och tjänster samt genom förvärv. Framtida utdelning kommer att aktualiseras utifrån en bedömning av bolagets finansiella ställning, organiska tillväxtmöjligheter, förvärvsmöjligheter och kassaflöden.
 

Styrkor och konkurrensfördelar

Mentices ledning anser att bolaget har en ett antal styrkor och konkurrensfördelar vilka innefattar:

  • En stark position på marknaden för avancerade endovaskulära simuleringslösningar
  • Attraktiv och skalbar affärsmodell
  • Höga marginaler och låg kapitalbindning
  • Stadiga resultat och stark kassagenerering
  • Validerad i vetenskapliga artiklar
     

Erbjudandet

Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva maximalt 8 420 751 aktier i Mentice till ett värde om ca 413 MSEK. Av dessa erbjuder säljande aktieägare 6 747 281 befintliga aktier och bolaget 1 673 470 nyemitterade aktier. 

Priset per aktie i erbjudandet är 49 kronor, motsvarande ett sammanlagt värde om ca 1 183 MSEK för det totala antalet aktier i Mentice efter att erbjudandet genomförts.

Bure Equity AB, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och TIN Fonder har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om 265 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet.

Erbjudandet omfattar både befintliga och nya stamaktier. Erbjudandet förväntas tillföra Mentice en nettolikvid efter emissionskostnader uppgående till cirka 77 MSEK.

Kortnamnet (tickern) på Nasdaq First North Premier för bolagets aktie kommer att vara MNTC och första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2019.

 

                


Kortfakta

Pris per aktie      49 SEK
Erbjudandets storlek* 413 MSEK
Övertilldelningsoption 62 MSEK
Sista anmälningsdag Retail 13 juni 2019
Sista anmälningsdag Inst  14 juni 2019
Courtage 0 SEK
Minsta teckning Retail 200 aktier
Minsta teckning Inst. 22 451 aktier
Besked om tilldelning Omkring 17 juni 2019
Första handelsdag 18 juni 2019
Likviddag 19 juni 2019
Lista Nasdaq First North Premier
Kortnamn MNTC
ISIN SE0012673291

*Exklusive övertilldelningsoption.
Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt 


Så tecknar du

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att fylla i teckningsblanketten nedan 

Teckna här
 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna mer än 22 450 aktier gör detta genom att kontakta sin mäklare.  

Registrera dig till vårt nyhetsbrev