Gå til innholdet

Teckna aktier i Minestos företrädesemission.
 

 • ​Teckna på Depå eller ISK

 • Pris 14,12 SEK unit

 • En unit innehåller en aktie och en teckningsoption

 

Bli kund
 

Om Minesto

Minesto är ett bolag inom cleantech vars mål är att bli en världsledande produktleverantör inom marin energi. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Minestos affärsidé är att utveckla och sälja produkter för hållbar och kostnadseffektiv utvinning av förnybar elektricitet ur havet. Med patenterad teknik kan Minestos produkter exploatera en hittills outnyttjad global naturresurs: havsströmmar med låga strömningshastigheter (<2,5 m/s).

Minestos kärnkompetens ligger inom utveckling av system för konvertering av marin energi samt tillhörande områden för affärsutveckling. Dessa kärnkompetensområden kompletteras med en leverantörskedja av etablerade tillverknings- och installationsföretag samt projektutvecklare.

Bolaget utvecklar och äger en teknologi under varumärket Deep Green®, en verifierad och internationellt erkänd teknik med starkt immateriellt skydd. Teknologin är enligt Bolagets kännedom ensam om att möjliggöra kostnadseffektiv elproduktion ur långsamma havsströmmar vilket expanderar den globalt exploaterbara potentialen för kommersiell havsenergi markant.

Branschen för havsenergi befinner sig i en uppbyggnadsfas och Minesto har som strategi att följa utvecklingen av värdekedjan i takt med att branschen växer. Minestos kärnverksamhet är långsiktigt att utveckla, tillverka och sälja kraftverk och system för installation, drift och underhåll. Då tekniken behöver etableras på marknaden gör även Bolaget inledningsvis projektinvesteringar i utveckling av produktionsanläggningar till havs.

För att till fullo utnyttja kärnkompetensen och de immateriella tillgångarna fokuserar affärsmodellen på fyra intäktsströmmar:

 • Produktförsäljning
   
 • Drift, service och underhåll
   
 • Tillgångar i produktionsanläggningar
   
 • Geografisk licensiering

Illustration över de olika delarna vid en installationsplats för Minestos Deep Green-teknik vilka är
1) Kraftverk som genererar elektricitet,
2) Förankringslina som kopplar ihop kraftverket med bottenförankringen,
3) Bottenförankringen som är kraftverkets "svängpunkt",
4) Fundament på havsbotten,
5) Sjökabel för kraftöverföring samt datakommunikation och
6) Anslutningspunkt till elnät på land eller till annan användning.

 

Produkten

Minestos produkt Deep Green är enligt Bolagets kännedom den enda verifierade teknologin som på ett kostnadseffektivt sätt kan exploatera långsamma havsströmmar för att producera förnybar el. Bolaget har utvecklat konceptet sedan 2007 och vid Minestos testanläggning på Nordirland har teknologins funktionalitet och elproduktionsförmåga verifierats under verkliga havsförhållanden sedan 2013. Parallellt med havstesterna på Nordirland har Minesto under de senaste två åren genomfört havstester i Wales där tekniken har verifierats i större kommersiell skala (Utility Scale).

Med Deep Green har Minesto introducerat en ny princip att konvertera rörelseenergi i havsströmmar till elektricitet. Ett Deep Green-system består av en turbin monterad under en vinge som med en förankringslina är fäst i havsbotten (alternativt plattform vid ytan). Vingen utsätts för havsströmmens lyftkraft som driver fram systemet genom vattnet. Med hjälp av kontrollsystem och roder styrs kraftverket i en åttaformad bana (Bild 3). När kraftverket rör sig i sin bana flödar det omgivande vattnet genom turbinen med en hastighet flera gånger havsströmmens. Denna princip, som höjer flödet genom turbinen, möjliggör effektiv energikonvertering i långsamma havsströmmar.

Minestos marina kraftverk Deep Green består av en vinge 1), som bär upp ett maskinhus (nacelle) 2). Framtill i maskinhuset sitter turbinen 3) som är kopplad till en generator. I den bakre delen av maskinhuset finns kraftverkets styr- och kontrollsystem. Med hjälp av roder 4) styrs kraftverket automatiskt i en förutbestämd bana. Stagen 5) är kopplade till en förankringslina 6) som kopplar kraftverket till en förtöjningspunkt fäst i ett fundament på havsbotten. Förankringslinan rymmer elkablar såväl som kablar för kommunikation.

Motiv till erbjudandet

I samband med att Minesto genomförde den riktade emissionen om ca 60 MSEK den 28 oktober 2019, offentliggjorde bolaget även avsikten att genomföra en företrädesemission av units. Detta för att ge befintliga aktieägare möjlighet att teckna nya aktier i Minesto till samma villkor som i den riktade emissionen. Den riktade emissionen och företrädesemissionen möjliggör för Minesto att påskynda kommersialiseringen av bolagets produkt samtidigt som befintliga offentligt finansierade projekt kan realiseras. Vidare ger det Minesto ekonomiska resurser under en överskådlig framtid för att realisera de första storskaliga kommersiella projekten (produktionsparker).

Företrädesemissionen kan tillföra Minesto upp till ca 85,9 MSEK före emissionskostnader, varvid emissionskostnaderna kopplat till emissionen av aktier uppgår till 4 MSEK vilket medför att vid full teckning av aktier tillförs bolaget ca 81,9 MSEK. Förutsatt företrädesemissionens genomförande kommer nettolikviden att fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 • Slutförande, vidareutveckling och expansion av de första produktionsanläggningarna genom Bolagets nuvarande projekt i Storbritannien, Färöarna, Taiwan och Frankrike (ca 60 procent); samt
   
 • Andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter med fokus på kundsamarbeten och installationsprojekt (ca 40 procent).

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar units bestående av en 1 aktie och en 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 2019/21 (”TO3”) i Minesto. Priset per unit är 14,12 SEK.

Teckningsoptionerna som emitteras med anledning av den förevarande Företrädesemissionen ger innehavaren rätt att under löptiden till och med den 30 april 2021 teckna en ny aktie till 16,20 kronor. Om teckningskursen för teckningsoptionerna är mer än tio (10) procent högre än det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under perioden 20 april 2020 till och med den 30 april 2020 ska teckningskursen justeras till det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under perioden 20 april 2020 till och med den 30 april 2020 multiplicerat med 1,10. Teckningskursen ska dock aldrig kunna understiga 9,71 kronor.

Erbjudandet omfattar högst 6 085 226 nyemitterade aktier, motsvarande en total emissionslikvid om 85 923 391,12 SEK samt 6 085 226 vederlagsfria teckningsoptioner (TO3) som tillför Bolaget en emissionslikvid om ytterligare 98 580 661,20 SEK givet att samtliga teckningsoptioner utnyttjas och att teckningskursen inte omräknas i enlighet med existerande omräkningsvillkor.

 

                Kortfakta

 • En (1) innehavd aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit
 • En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 2019/21 (”TO3”) för teckning av aktier i Bolaget senast den 30 april 2021
 • Teckningskursen är 14,12 kronor per unit
 • Erbjudandets storlek: 6 085 226 aktier (85,9 MSEK) samt 6 085 226 vederlagsfria teckningsoptioner (TO3)
 • Kortnamn: MINEST
 • ISIN aktie: SE0007578141
 • ISIN TO3: SE0013512712


Tidsplan

 • 2 december 2019: Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt i Företrädesemissionen
 • 4 december – 16 december 2019: Handel med teckningsrätter
   
 • 4 december – 18 december 2019: Teckningsperiod
   
 • Omkring den 20 december 2019: Offentliggörande av utfall
   
 • Handel med BTA: 4 december 2019 fram till dess att bolagsverket har registrerat företrädesemissionen och BTA har omvandlats till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 3 2020. BTA handlas utan rätt att erhålla teckningsoptioner (TO3).
   
 • Teckningsoptioner (TO3) kommer att levereras separat efter registrering hos bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 3 2020.​
   
Bolagets hemsida
Prospekt 

Så investerar du:
 

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ:

 • Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för units. 
   
 • Teckna sig för units utan teckningsrätter och tilldelas aktier och teckningsoptioner i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.

Fyll i teckningssedel för teckning utan företräde här


Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   


 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev