Gå til innholdet

Teckna aktier i QleanAir inför börsnotering

 

  • ​Teckna på Depå

  • Pris 40 SEK per aktie

  • Listas på Nasdaq First North Premier Growth Market

 

 

 

 

 

Bli kund
 

 

                         

Om QleanAir

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom den globala marknaden av luftrengöring för inomhusmiljöer. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet och erbjuder lösningar utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och återvinner inomhusluft. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar som erbjuds tillsammans med ett fullserviceerbjudande. Per dagen för prospektet har QleanAir installerat cirka 8 100 enheter hos över 2 500 kunder i EMEA, Americas och APAC.

Bolagets teknologi eliminerar över 99 procent av alla förorenande partiklar och dess teknologi stödjs av 30 godkända (ytterligare sex ansökta) patent vilket skapar inträdesbarriärer mot konkurrenter. Bolaget hyr vanligtvis ut sina lösningar genom hyreskontrakt om 36 månaders där bolaget står för installation, service och andra supportfunktioner. För att säkerställa kundens nöjdhet erbjuder bolaget en funktionsgaranti vid uthyrning av varje produkt vilket innebär att om varje lösning används enligt instruktion och inkluderar QleanAirs service garanterar bolaget systemets funktionalitet. Hyresmodellen är både gynnsam för kunden såväl som för bolaget då kunden inte behöver fokusera på systemets funktionalitet samtidigt som QleanAir behåller full kontroll över systemet och dess högfunktionella lösningar över tid.

Bolagets huvudsakliga marknader är Japan, Tyskland, USA och Sverige, men bolaget verkar även i andra europeiska och asiatiska länder samt ett antal mindre exportmarknader. Under de senaste åren har vikten av luftkvalitet i samhället understrukits av myndigheter världen över och som en följd har en rad regulatoriska förändringar ökat kraven på luftrenlighet. QleanAir erbjuder luftkvalitetsförbättrande lösningar inom kontor, industri och offentliga platser.

För helåret 2018 hade QleanAir en nettoomsättning om 401 MSEK med justerad EBIT-marginal om 18,3 procent. Bolagets årliga genomsnittliga nettoomsättningstillväxt uppgick till 13,5 procent mellan 2013 och 2018.

QleanAirs verksamhet är uppdelad i tre produktkategorier: Facility Solutions (”FS”), Room Solutions (”RS”) och Cabin Solutions (”CS”). Bolagets målsättning är att erbjuda lösningar som skyddar människor, produkter och processer från luftföroreningar i inomhusmiljöer genom sina välutvecklade produkter. QleanAirs ursprungliga produktkategori, CS, fokuserar på kabiner som minskar exponeringen mot skadlig tobaksrök genom filtrering av partiklar och gaser samt ett system för hantering av aska. Kabinerna placeras vanligtvis i kontorslandskap, industrilokaler och på offentliga platser. De senaste åren har bolaget breddat sitt utbud av lösningar till att inkludera generella luftrengörare för exempelvis industriella lokaler (FS) samt renrum till sjukvårdsmiljöer (RS) m.m. Samtliga produktområden baseras på liknande luftreningsteknologi vilket ger QleanAir möjlighet att expandera sin produktportfölj och skala produktionen kostnadseffektivt.

QleanAirs kunder återfinns världen över och inom en rad olika industrier, däribland logistik, läkemedelsutveckling, fordonstillverkning, hälso- och sjukvårdsgivare och livsmedelsleverantörer.

QleanAir bedömer att Bolaget har följande styrkor och konkurrensfördelar, vilka har bidragit och förväntas fortsatt att bidra till att bolaget ska kunna realisera sina framtida strategiska och finansiella mål:

  • Fullserviceerbjudande av luftreningsteknologi med hög industristandard och förstklassig funktionalitet över tid;
  • Långa kontrakt med diversifierad kundbas inom olika industrier och geografier;
  • Höga inträdesbarriärer som skapas genom beprövad luftreningsteknologi och egenutvecklad IT-plattform; och
  • Tillväxt och lönsamhetsförbättringar genom affärsmodell med låg kapitalbindning.


Bakgrund till erbjudandet


Qevirp 41 Limited, vilket ägs av Priveq Investment och Calandrella, är sedan 2012 huvudägare i QleanAir och äger cirka 90 procent av bolaget. Priveq Investment har sedan investeringen bedrivit ett aktivt arbete för att utveckla bolagets verksamhet och etablerat strukturer för fortsatt lönsam tillväxt. Priveq Investment förvaltar idag över 5 miljarder SEK och har i över 30 år framgångsrikt skapat värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Som del i Priveq Investments investeringsstrategi ingår det att avyttra de förvärvade bolagen när uppsatta mål har nåtts. Mot bakgrund av detta anser Priveq Investment och styrelsen att det nu är rätt tidpunkt att bredda bolagets ägarbas och ansöka om listning på First North Premier.

QleanAirs styrelse och ledning är av uppfattningen att erbjudandet tillsammans med en ägarspridning av bolagets aktier kommer att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling, bland annat genom att bredda bolagets finansieringsalternativ och ge tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader. Därigenom kommer fler finansieringskällor att tillgängliggöras för att kunna stödja bolagets fortsatta expansion. En ägarspridning av bolagets aktier innebär en ökad kredibilitet och kännedom samt en kvalitetsstämpel som bolaget anser kan komma att vara till fördel i kundrelationer, för att attrahera och bibehålla personal samt förstärka relationen med leverantörer.

Erbjudandet

Investerare erbjuds härmed, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva upp till mellan 6 250 000 och 7 500 000 aktier i bolaget, vilka erbjuds av huvudägaren. Erbjudandepriset är fastställt till 40 SEK per aktie.

För att täcka möjlig övertilldelning i samband med erbjudandet kan erbjudandet komma att omfatta upp till ytterligare högst 1 125 000 befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till mellan 250 MSEK och 300 MSEK och till 345 MSEK om erbjudandet genomförs till den högsta nivån samt övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.

En grupp nya investerare har inför erbjudandet framställt intresseanmälningar och lagt order om att förvärva aktier i erbjudandet till ett värde om totalt 200 MSEK, vilket motsvarar totalt cirka 66,67 procent av det maximala antalet aktier i erbjudandet, eller totalt cirka 57,97 procent av det maximala antalet aktier i erbjudandet givet antagandet om fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.

Kortnamnet (tickern) på First North Premier för bolagets aktie kommer att vara QAIR och första handelsdag är beräknad till den 12 december 2019.

Mer information finner du i prospektet.

       


Kortfakta

Pris per aktie      40 SEK
Erbjudandets storlek* 250-300 MSEK
Övertilldelningsoption 45 MSEK
Sista anmälningsdag Retail 10 december 2019
Sista anmälningsdag Inst  11 december 2019
Courtage 0 SEK
Minsta teckning Retail 250 aktier
Minsta teckning Inst. 25 000 aktier
Besked om tilldelning 12 december 2019
Första handelsdag 12 december 2019
Likviddag 16 december 2019
Lista Nasdaq First North Premier Growth
Kortnamn QAIR
ISIN SE0013382066

*Exklusive övertilldelningsoption.
Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt 


Så tecknar du

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att fylla i teckningsblanketten nedan 

Teckna här du kan endast teckna till depå (ISK ej möjligt).
 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

 

Större teckning

Kunder som önskar teckna minst 25 000 aktier gör detta genom att kontakta sin mäklare. Har du ingen mäklare kan du nå oss på 08-402 52 10 / trading.se@paretosec.com  

Registrera dig till vårt nyhetsbrev