Gå til innholdet

Climeon - Teckna aktier inför börsnoteringen

Pareto Securities erbjuder möjligheten till anmälan av nyemitterade aktier i Climeon inför börsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm.

Om Climeon AB (publ) (till erbjudandet)
Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Vir­gin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Det har nu nått ett stadium där Climeon har beprövat sin teknik och dess kommersiella gångbarhet genom upprepade beställningar från ledande aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och erbjuder mark­nadsledande prestanda inom sina applikationsområden. Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för snabb tillväxt.
 

Climeons marknad och fokussegment
Spillvärme och geotermisk energi (under 120 °C) utgör tillsammans en stor energikälla som idag mestadels är outnyttjad på grund av begränsningar hos befintlig teknik. Climeons produkt är det första värmeåtervinningssystem som i stor skala kan nyttja denna tidigare out­nyttjade energikälla för att generera el. Bolaget har därmed möjligheten att inta en ny marknad med begränsad konkurrens. Climeon fokuse­rar för närvarande på fyra marknadssegment: maritim, stål- och cementtillverkning, generatoraggregat och geotermisk energi.
 

Bakgrund till Erbjudandet
Syftet med Erbjudandet är dels att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt fram tills att Bolaget når posi­tivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt att ytterligare öka kännedomen av Climeon internationellt bland kunder såväl som nuvarande och möjliga partners. Av den likvid som tillförs bolaget, efter transaktionskostnader, avses cirka 49 MSEK användas till att utöka försäljnings- och marknadsföringsorganisationen, dels genom nyrekrytering i Sverige men även lokalt inom vissa fokusgeografier eller via externa försälj­ningspartners; cirka 49 MSEK avses användas till att utöka service- och leveransorganisationen för att kunna bistå en större och global kundbas; cirka 40 MSEK avses användas till produktutveckling där ökning av systemets tillförlitlighet och reducering av tillverkningskostnaderna prioriteras för tillfället, men ett antal lättimplementerade effektivitetsförbättringar planeras också under 2017; cirka 40 MSEK avses användas till att finansiera den löpande verksamheten tills det att Bolaget når positivt kassaflöde och resterande cirka 10 MSEK avses användas till att återbe­tala kortfristiga lån. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer emissionslikviden från optionen fördelas lika mellan de ovannämnda användningsområdena.


Bolagets VD och COO kommer att hålla en investerarpresentation tisd. 26 september, kl. 18:00 på Berns Salonger i Stockholm. Klicka här för att ta del av inbjudan.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.