Gå til innholdet

Green Landscaping - Teckna aktier inför börsnoteringen

Pareto Securities erbjuder möjligheten till anmälan av aktier i Green Landscaping inför börsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm.

Om Green Landscaping Holding AB (till erbjudandet)

Green Landscaping är en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer. Den huvudsakliga verksamheten omfattar ett komplett utbud av underhållstjänster såsom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggningar samt träd- och skogsvård. Green Landscaping är verksamt i mellersta och södra Sverige med fokus på storstadsregionerna.

Bolaget inledde sin verksamhet våren 2009 genom en konsolidering av fyra befintliga aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen Green Landscaping. Sedan dess har Koncernen genomfört ytterligare sju förvärv och uppnådde totala intäkter om 1 016 MSEK under 2017, inklusive helårsförsäljning från förvärvade bolag under 2017. Under 2015 tillträdde Johan Nordström som VD i Green Landscaping. Sedan dess har bolaget etablerat en plattform för lönsam tillväxt genom implementering av ett flertal operationella effektiviseringar och effektiva styrprocesser. Dessa har även bidragit till en ökning av Green Landscapings justerade EBITDA-marginal från 4,2 procent under 2014 till 9,4 procent under 2017, inklusive helårsresultat från förvärvade bolag under 2017. Bolaget avser att växa Koncernen genom både organisk tillväxt samt via förvärv, och har etablerat en strukturerad förvärvsstrategi för kommande år.

 

Bakgrund till Erbjudandet

FSN Capital III är sedan 2009 huvudägare i Green Landscaping och äger idag cirka 60 procent av bolaget. FSN Capital III har som affärskoncept att investera i onoterade bolag i syfte att aktivt utveckla och avyttra dessa när de uppsatta målen har uppnåtts. FSN Capital III anser att bolaget uppnått dessa mål och har påbörjat en tillväxtfas. FSN Capital III, tillsammans med Green Landscapings styrelse och ledning, anser att det nu är rätt tidpunkt för att notera bolagets aktier på Nasdaq First North. Erbjudandet syftar till att stödja Green Landscapings förvärvsstrategi och bolagets ambition att spela en central roll i den pågående konsolideringen av utemiljöbranschen i Nordeuropa. Erbjudandet förväntas bredda bolagets aktieägarbas och ge tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att stödja fortsatt tillväxt, samt öka medvetenheten om Green Landscaping och dess verksamhet.

Av den likvid om 59 MSEK som tillförs bolaget efter transaktionskostnader, avses de att användas för att stärka bolagets balansräkning och på sås sätt skapa förutsättningar för Green Landscaping att fortsätta göra selektiva förvärv i linje med dess förvärvsstrategi.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.