Gå til innholdet

Cortus Energy - Företrädesemission

Pareto Securities erbjuder möjligheten till tecknande av aktier i Cortus Energys kommande företrädesemission

Om Cortus Energy (Till erbjudandet)

Cortus Energy erbjuder en lösning med WoodRoll®-processen i vilken förnybar energigas produceras
genom förgasning av biomassa. Gasen som produceras har ett brett användningsområde. Den kan ersätta
fossil energi direkt i industriella högtemperaturprocesser men också omvandlas till el, uppgraderas till
förnybar naturgas (SNG), vätgas och flytande drivmedel eller användas som råvara till den petrokemisiska
industrin. Detta medför att Cortus Energy har möjligheter att vara med i den förutspådda tillväxten av
förnybar energi i många olika applikationer.


Bakgrund till erbjudandet

Cortus Energy har sedan 2006 utvecklat en patenterad förgasningsteknik för produktion av kostnadseffektiv
förnybar energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer. Tekniken, som går under varumärket
WoodRoll®, är bränsleflexibel, vilket innebär att processen kan utnyttja olika billiga förnybara bränslen,
såsom till exempel träavfall, jordbruksavfall och annat bioavfall, utan att kompromissa med processprestanda,
gaskvalitet och energiinnehåll i gasen.

Höganäsprojektet är Bolagets primära fokus. Bolaget har dock därutöver två andra prioriterade projekt.
I Mariposa, Kalifornien, har Cortus Energy ett projekt för småskalig högeffektiv biokraftteknik där avsikten
är att förgasa lokalt skogsavfall till energigas för elproduktion i en modulär 6MW WoodRoll®-anläggning.
Projektet har erhållit bidrag om 5 MUSD. I februari 2018 ingick Bolaget avtal med två samarbetsparters,
Phoenix Energy och Clere Inc. för att öka takten i framdriften av projektet i Mariposa, Kalifornien. Bolaget
slutför nu de tillstånd som krävs för att teckna 20-åriga elleveransavtal. Investeringen i Mariposa förutsätter,
liksom tidigare, extern finansiering tillsammans med eget kapital och det beslutade bidraget.

I Japan, där biomassa är en av få naturresurser, har Cortus Energy sedan 2016 ett strategiskt samarbete
med Forest Energy som under 2018 har intensifierats. Parterna har inriktat arbetet på projekt kring produktion
av 2 MW förnybar el baserat på den första 6 MW WoodRoll®-anläggningen. Detta pilotprojekt kommer sedan
att utgöra basen för framtida samarbetet där potentialen for de kommande fem åren är upp till 25 projekt där
anläggningarnas lönsamhet baseras på 20-åriga el-inmatningstariffer. Med Forest Energy har marknaderna för
vätgas och flytande bränslen för Bolaget öppnats i Japan.

Cortus Energy tecknade i april 2017 ett tjugoårigt gasleveransavtal med Höganäs. I enlighet därmed har
Bolaget under 2018 påbörjat arbetet med att uppföra en modular 6 MW WoodRoll® i industriell skala på Höganäs
fabriksanläggningar i Höganäs. Enligt avtalet ska gasleveranserna till Höganäs pågå i 20 år och påbörjas i början
av 2019, vilket kommer att ge Bolaget stabila intäkter under avtalsperioden. Höganäsprojektet möjliggörs
bland annat med hjälp av bidrag från Klimatklivet och Energimyndigheten. Arbetet med Höganäsprojektet
löper enligt tidplan där invigning planeras till juni 2018. Dock har projektet kostnadsmässigt överskridit budget.
De ökade kostnaderna beror bland annat på konceptuella förbättringar av anläggningen. Dessa förbättringar
i kombination med den valda storleken om 6 MW innebär förbättrade möjligheter att reproducera
anläggningar i samma design, vilket bland annat medför att inköps- och projekteringskostnader framgent kan
reduceras i tillkommande nya projekt.

Utfallet av Höganäsprojektet kommer att vara viktigt för Cortus Energy då Bolaget har ett antal kommande
projekt under utvärdering och utveckling i olika delar av världen. Bolaget möter en efterfrågan på teknik som
kan ersätta fossila bränslen som växer starkt. Exempel på användningsområden för Cortus Energys gas är
grön elproduktion, energigas för olika typer av industrier såsom bland annat pappersindustrin, stålindustrin,
petrokemisk industri samt för framställning av vätgas för den förväntade tillväxten av bränslecellsfordon för
att ersätta förbränningsmotorn och på sikt batteridrivna fordon.

Bolaget har i Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om
cirka 25,7 MSEK eller motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen. Av dessa åtaganden från
befintliga aktieägare utgörs cirka 18,4 MSEK eller motsvarande cirka 17,1 procent av Företradesemissionen
av åtaganden från samtliga styrelseledamöter och VD Rolf Ljunggren. Vidare har Cortus Energys strategiska
samarbetspartner Forest Energy ingått avtal om förvärv av teckningsrätter från ett fåtal större aktieägare
samt åtagit sig att utnyttja dessa för teckning av aktier till ett värde om 2,9 MSEK. Sammantaget uppgår
teckningsförbindelserna till 28,5 MSEK eller motsvarande 26,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har
Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett antal befintliga aktieägare och externa garanter om totalt cirka
31,5 MSEK eller motsvarande cirka 29,3 procent av Företrädesemissionen.1 Således är Företrädesemissionen
täckt av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 60 MSEK eller motsvarande cirka 55,9 procent
av Företrädesemissionen.

Vid full teckning kommer emissionslikviden i Företrädesemissionen att uppgå till cirka 107,3 MSEK.

Cortus Energy avser använda nettolikviden till följande ändamål angivna i prioritetsordning:
● 32 MSEK till Bolagets projekt i Mariposa, Kalifornien – investera i projektet för kraftvärme.
● 25 MSEK till Höganäsprojektet – för att slutföra uppförandet av den första modulära 6 MW WoodRoll®-
anläggningen inklusive utökad organisation för kontinuerlig drift av anläggningen, varav 12 MSEK avser
återbetalning av kortfristigt lån genom kvittning som upptagits i mars 2018 för att möjliggöra vissa investeringar
till dess att nettolikviden från Företrädesemissionen erhålles.
● kontant återbetalning av kortfristigt lån om 10 MSEK.
● 30 MSEK för rörelsekapital – bland annat för att utvärdera nya projektmöjligheter i Japan och annorstädes
i pågående program för vätgas, biogas och flytande bränslen samt för att finansiera den löpande
verksamheten.


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.