Gå til innholdet

Isofol Medical - Teckna aktier inför börsnotering

 

  • Möjlighet att teckna fler än 35 000 aktier
  • ​Teckna på Depå & ISK 
  • Anmäl senast 31 mars 2017
  • Pris 29 SEK
  • Listas på Nadaq First North Premier

Bli kund
 


Isofol Medical noteras på Nasdaq First North

Pareto Securities erbjuder möjligheten till anmälan av stamaktier i Isofol inför börsintroduktion. Tilldelningen är courtagefri hos Pareto.


Om Isofol
Isofol är ett läkemedelsbolag med läkemedelskandidaten Modufolin® i klinisk fas, med endast den registreringsgrundande studien kvar. Modufolin® är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cellgiftsbehandling.

Isofol avser nå ett marknadsgodkännande baserat på dokumenterade fördelar med Modufolin® jämfört med dagens standardbehandling av i första hand spridd kolorektalcancer. Målet är därav att ersätta Leukovorin och Levoleukovorin, vilka idag utgör en del av standardbehandlingen och ges i samband med cellgiftsbehandling.

Den primära marknaden för Modufolin® är inom behandling av sk. spridd kolorektalcancer och beräknas överstiga 6 miljarder USD, baserat på bolagets prisantaganden. Isofol äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie världsrättigheterna till användningen av Modufolin® vid cancerbehandling.

Modufolin®
Modufolin är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid behandling av kolorektalcanser, en av världens valigaste cancerformer. Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol-aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater.

Kolorektalcancer
Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, som påverkar både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Globalt beräknas ca 1,35 miljoner personer årligen drabbas av denna form av cancer. I USA, Västeuropa och Japan, där cirka 550 000 patienter drabbas av Kolorektalcancer, får cirka 365 000 patienter årligen behandling med 5-FU och folaten leukovorin eller levoleukovorin, som Isofol har som ambition att ersätta med Modufolin®. 

Framåtblick
I januari 2017 godkände Food and Drug Administration (FDA) i USA Isofols Investigational New Drug-ansökan (IND) och gav därmed Isofol tillåtelse att inleda kliniska studier på patienter i USA. Under den senare delen av 2017 planerar Isofol sedan att påbörja en registreringsstudie (pivotal studie) med Modufolin® jämfört med leukovorin hos patienter med metastaserad (spridd) kolorektalcancer.
Målsättningen är att resultaten skall ligga till grund för marknadsregistrering av Modufolin®.

Bakgrund till erbjudandet
Den huvudsakliga anledningen till Erbjudandet är att finansiera registreringsstudien för Isofols läkemedelskandidat Modufolin®. Den totala kostnaden för de planerade studierna, inklusive samtliga driftskostnader för bolagets dagliga verksamhet och andra kompletterande aktiviteter, under perioden 2017 till 2021 beräknas uppgå till cirka 410 miljoner SEK, vilket motsvarar Bolagets rörelsekapitalbehov för perioden.

Om Marknaden
Den primära marknaden för Modufolin® är inom palliativ behandling av mCRC och omfattar cirka 248 000 patientbehandlingar med leukovorin årligen i USA, EU och Japan. Av dessa utförs 128 000 patientbehandlingar i första behandlingslinjen och 120 000 patientbehandlingar i andra till fjärde behandlingslinjerna. Modufolin® förväntas, givet en framgångsrik pivotal studie (ISO-CC-007), erhålla marknadsgodkännande för mCRC. En breddning av användningen kan komma att ske därefter till bland annat: adjuvant behandling av kolorektalcancer, resucue therapy vid högdosbehandling med metotrexat (HDMTX) av osteosarkom, eller tillägg till cellgiftsbehandling av cancer i bukspottkörtel och magsäck. Detta skulle medföra att den potentiella patientpopulationen ökar med 207 000 patientbehandlingar årligen i USA, EU5 och Japan. En breddning av användningen kommer att kräva kontakter med registreringsmyndigheter och eventuellt ytterligare kliniska prövningar. Isofol har i dagsläget inte gjort någon uppskattning avseende omfattningen av sådana studier.

Risker
Isofols verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning. I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse.

 

 


Kort Fakta

Pris      29 SEK
Erbjudandets storlek 430 MSEK
Övertilldelningsoption 43 MSEK
Teckningsperiod (retail) t.o.m. 31 mars 2017
Teckningsperiod (Institutional) t.o.m. 3 april 2017
Courtage 0 SEK
Minsta teckning 350 aktier
Första handelsdag 4 april 2017
Besked om tilldelning 4 april 2017
Likviddag 6 april 2017
Lista Nasdaq First North Premier
Kortnamn ISOFOL
Godkänd kontoform Depå & ISK

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Se prospekt

 

Så tecknar du:

Kund hos Pareto

Teckna genom att kontakta din mäklare alternativt genom att skicka e-post eller ringa 08-402 52 10.
Det är då viktigt att ange kontonummer samt exakt antal aktier man önskar teckna.
 

Inte Kund hos Pareto

Registrera dig på 3 minuter med   
Teckna sedan genom att skicka e-post med din anmälan.

 

Större teckning

Alla Paretos kunder har möjlighet att teckna större poster överstigande 35 000 aktier. 

 

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev