Gå til innholdet

 


Teckna aktier i Metacons företrädesemission

 

 • ​Teckna på Depå eller ISK

 • Pris i företrädesemissionen 1,80 SEK per aktie

 

 

 

Bli kund
 

Nu har du möjlighet att teckna aktier i Metacons företrädesemission.

 

Om Metacon

Metacon utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är bl.a. baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio S.A: som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Metacon erbjuder även systemlösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man startar och driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil och grön blir därmed också vätgasen helt klimatneutral och grön. Grön vätgas kan användas inom bl.a. transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat.

 

Bakgrund och motiv

I syfte att stödja Metacons strategi har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2021, beslutat om genomförande av Företrädesemissionen, om sammanlagt up till cirka 159 miljoner SEK före emissionskostnader. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 139,0 miljoner SEK, motsvarande cirka 87,3 procent av Företrädesemissionen.

Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolaget under kommande 18 månader vilket inkluderar följande åtgärder, ordnade efter prioriteringsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i parentes:

 • Utöka produktionskapaciteten genom utökade lokaler, inköp och installation av en automatisk produktionslinje för beläggning av katalysatorer samt utvecklingsarbete för att skala upp vätgasreformer och pre-reningsenhet för rågas och kapacitet att engagera externa kontraktstillverkare för volymproduktion (cirka 40-50 procent).
 • Öka rörelsekapitalkapacitet för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på försäljning av elektrolysörer och kopplade system som lagring, transport och tankstationer (cirka 20-30 procent).
 • Implementera en leasingmodell för att starta distributionen av vätgasreformrar samt ökade satsningar för att stärka marknadsföring och försäljning i syfte att stärka positionen i Tyskland och Skandinavien samt expandera till nya nyckelmarknader som Frankrike, Spanien, Italien, Portugal och Kina (cirka 20-30 procent).

Företrädesemissionen genomförs således för att tillföra Metacon rörelsekapital och skapa bättre förutsättningar att realisera Bolagets strategi och affärsplan för att skapa värde för Metacons aktieägare och övriga intressenter.
 

Emissionen

 • Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,80 SEK
 • Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 159 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.
 • Samtliga styrelsemedlemmar och vissa befintliga aktieägare, vissa externa investerare samt personer ur ledningen, inklusive Christer Wikner, Johan Berggren, Julia Berggren och Bo Carlsson, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 17,0 miljoner SEK, motsvarande cirka 10,7 procent av Företrädesemissionen.
 • Vissa externa garanter har med sedvanliga villkor lämnat garantiåtaganden upp till en teckningsnivå om 139,0 miljoner SEK i Företrädesemissionen som sammanlagt uppgår till 122,0 miljoner SEK, motsvarande cirka 76,6 procent av Företrädesemissionen.

                


Kortfakta

Teckningskurs 1,80 SEK per aktie
Erbjudandets storlek Upp till ca 159 MSEK
Courtage 0 SEK
Teckningsperiod 16 – 30 juni 2022
Handel i teckningsrätter 16 – 27 juni 2022
Handel i BTA 16 juni  11 juli 2022
Offentliggörande av utfall i emission 4 juli 2022
Lista NGM
Kortnamn META
ISIN Aktie SE0003086214
ISIN teckningsrätter SE0018042459
ISIN BTA SE0018042467

Vid överteckning kan tilldelning vid teckning utan företräde komma att ske med ett lägre antal än önskat, eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt
Anmälningssedel utan företräde


Så tecknar du

Så investerar du:

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ:

 • Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för aktier. 
   
 • Teckna sig för aktier utan teckningsrätter och tilldelas aktier i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.

 

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att maila issueservice.se@paretosec.com
 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna för mer än EUR 100 000 gör detta genom att kontakta sin mäklare direkt eller kontakta oss på trading.se@paretosec.com 

 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

  

Registrera dig till vårt nyhetsbrev