Gå til innholdet

Jetpak - Teckna aktier inför börsnoteringen

Pareto Securities erbjuder möjligheten till anmälan av aktier i Jetpak inför börsintroduktion på Nasdaq First North Premier Stockholm.

*TECKNINGSPERIODEN HAR NU LÖPT UT*


Om Jetpak (till erbjudandet)

Jetpak är en ledande aktör inom tidskritiska flygbaserade expressleveranser i Norden med en historik som sträcker sig tillbaka till 1979. Jetpak erbjuder snabba, enkla och precisa lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak specialiserar sig på flygbaserade långdistansleveranser från dörr till dörr och är primärt verksamt inom B2B-segmentet. Jetpak har sitt huvudkontor i Stockholm, samt säljkontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. För 2017 redovisade Jetpak justerade totala intäkter om 773,1 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 6,6 procent jämfört med 2016, och en justerad EBITA om 71,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 9,2 procent.

Jetpak har genom sin långa historik och starka serviceerbjudande etablerat sig som en marknadsledande aktör med en marknadsandel om 80 procent inom spontana flygbaserade expressförsändelser som levereras samma dag; en nischmarknad inom den bredare marknaden för expressleveranser. Bolagets egenutvecklade IT-plattform JENA är central för bolagets serviceerbjudande och konkurrensfördelar, vilken kopplar samman underleverantörer och franchisetagare som tillhandahåller mer än 700 fordon och cirka 4 000 dagliga flygavgångar.Den flexibilitet som möjliggörs genom bolagets IT-plattform gör det möjligt för bolaget att erbjuda skräddarsydda lösningar på ett sätt som de mer trögrörliga konkurrenterna inom logistikbranschen, som exempelvis DHL, FedEx och PostNord, integratörerna, inte har möjlighet till. Jetpaks affärsmodell, som karaktäriseras av begränsad kapitalbindning, möjliggör god kassagenerering samtidigt som den öppnar upp för en tillväxtstrategi med begränsade investeringar. Bolaget ser stora möjligheter att växa inom såväl Norden, genom bland annat ökad varumärkeskännedom och intensifierade försäljningsaktiviteter, som inom övriga Europa där man redan lyckats etablera sig organiskt på ett fåtal utvalda geografier med en försäljningstillväxt om cirka 32 procent för tolvmånadersperioden som avslutades september 2018. 

 

Bakgrund till Erbjudandet

Investerare inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva högst 5 222 000 nyemitterade aktier i Jetpak, varvid antalet aktier kommer att fastställas till ett sådant antal som inbringar en bruttolikvid om cirka 235 MSEK. De säljande aktieägarna har vidare förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet med mellan cirka 2 250 000 och cirka 3 600 000 befintliga stamaktier i Jetpak, motsvarande en ökning mellan cirka 100 MSEK och cirka 190 MSEK.

Slutpriset i erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och beslutas av styrelsen för Jetpak och de säljande aktieägarna i samråd med joint bookrunners och ligga inom prisintervallet 45 - 53 SEK. Det slutliga erbjudandepriset förväntas offentliggöras omkring den 5 december 2018.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet kommer de säljande aktieägarna utfärda en option till joint bookrunners, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, att sälja ytterligare aktier, motsvarande högst 15 procent av det högsta sammanlagda antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Förutsatt att erbjudandet fulltecknas, att erbjudandet utökas fullt ut och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt att det slutgiltiga erbjudandepriset motsvarar prisintervallets mittpunkt, 49 SEK, omfattar erbjudandet högst 9 654 000 aktier, motsvarande cirka 82 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter erbjudandets genomförande.

Det totala värdet av erbjudandet, baserat på ett prisintervall om 45 - 53 SEK, uppgår till lägst cirka 235 MSEK och högst cirka 490 MSEK om erbjudandet fulltecknas, om erbjudandet utökas fullt ut och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt med beaktande av avvecklingen av den befintliga aktiestrukturen. Bolagets aktier kommer att noteras under kortnamnet "JETPAK".

 

 

Tre senaste från Pareto:

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.