Gå til innholdet

Investere i Emerging Markets

Emerging Markets har falt betydelig i kurs hittil i år. Bør man kjøpe de nå?

2018 har så langt bydd på uro på de fleste av verdens børser, og mange av markedsindeksene ligger betydelig på minussiden siden årsskiftet. Investorer som kun har vært investert på Oslo Børs (OSEBX +9,9%) eller endog på de amerikanske børsene (S&P 500 +1,9%) har merket lite til dette, men vi skal ikke lenger enn til Danmark for å finne et marked som er minus 15,5% målt i norske kroner hittil i år.

Høyt på listen over verdens dårligste aksjemarkeder i 2018 kommer også de såkalte Emerging Markets (ofte kalt Vekstmarkeder). I sum er disse ned 13% målt ved MSCI Emerging Markets indeks i USD-termer, og ca -11% i NOK. Et merkbart fall både for de som er investert i indeksfond og de fleste aktive fond som opererer innenfor det samme investeringsunivers.

Det er ingen mangel på forklaringer på kursfallet. Handelskrig mellom Kina og USA, stigende dollarrenter og gryende tegn til avtagende vekst i verdensøkonomien trekkes frem av makroøkonomer. Det er dog alltid slik i aksjemarkedet at et kursfall har to sider. En aksje eller indeks bryr seg ikke om hvem som allerede eier den, men prises daglig i handel mellom de som selger og de som kjøper. Kommer det inn faktorer som indikerer lavere fremtidig inntjening, eller større usikkerhet om denne må prisen falle for å tiltrekke nye kjøpere. Det er rett og slett beregnet avkasning fremover som teller for de som skal kjøpe en aksje. 

Mange spør seg: Har Emerging Markets blitt billige nå? Bør investere i disse markeden? Er det egenlig et riktig spørsmål? La oss ta en kikk på dette.

Hva er Emerging Markets?

Indeksleverandøren MSCI lanserte sin Emerging Market Index i 1998. Den besto da av 10 land som representerte mindre enn 1% av verdens aksjemarkeders samlede kapitaliserte verdi. 20 år senere består indeksen av 24 land som representerer 10% av verdens aksjeverdier. Indeksen er forholdsvis bred, men de såkalte BRIC-landene, Brasil, India, Russland og Kina utgjør i skrivende stund 51% av indeksen, hvorav Kina 33%. 

Innhold MSCI Emerging Markets Index høsten 2018

Det er ingen tvil om at indeksen omfavner en rekke land som makroøkonomisk er i en raskere vekstfase enn de mer modne økonomiene i verden. Den generelle, dog ofte uuttalte oppfatningen blant mange investorer later også til å være at denne veksten skal fortsette lenge, inntil disse landene "blir som oss". Hvor godt stemmer denne oppfatning med virkeligheten? Jeg har intet fasitsvar på dette, men vil løfte frem noen betraktninger.

Blandet vekstbilde

Vekst i et lands økonomi måles gjerne som vekst i Brutto Nasjonalprodukt (BNP). For at BNP skal vokse må man enten ha en voksende arbeidsfør befolkning, og/eller hver person som arbeider må jobbe flere timer, og/eller man må ha økende produktivitet målt som produksjon pr. arbeidstime. Befolkningen er enklest å observere, og der er utviklingen svært forskjellig. Forenklet kan man si at Øst-Europa og Russland har kraftig motvind på dette området, Afrika har sterk vekst, mens det i Asia og Latin-Amerika er et blandet bilde. Antall arbeidstimer pr individ i arbeid endrer seg gjerne mindre enn antallet personer i arbeid, men vi kan grovt konkludere med at disse økonomiene kan forventes å ha å ha en blandet impuls fra arbeidskraft i årene fremover.

Den andre driveren er produktivitet pr time arbeidet. Denne har også klare drivere. Bedret infrastruktur (energi, transport, telenett, bredbånd, byutvikling...), bedre skolesystem/høyere utdannelsesnivå, økt bruk av datakraft, teknologiske fremskritt, økt automatisering, redusert byråkrati, bedret kontraktssikkerhet og generell sikkerhetssituasjon, redusert korrupsjon, og så videre. Hvordan de ulike landene som inngår i klassen Emerging Markets scorer på disse kriteriene, i hvilken retning utviklingen går og hvor raskt, varierer betydelig. Blant de flinkeste i klassen, og med tydeligst resultater de siste tiårene må nevnes Kina. Andre steder med åpenbart stort potensial (f.eks. India) går det saktere.

Potensial for utvikling

Hvor langt har landets utvikling allerede kommet, og hvor "lett tilgjengelig" kan man således anta det videre potensialet er? Også her er bildet svært blandet. Det er mange måter man kan måle et lands grad av utvikling på, men et av de vanligste er BNP pr innbygger. Her ser vi en del interessante resultater. I følge Verdensbankens tall fra 2017 ligger Emerging Markets landet Quatar på toppen av listen med 128.000 USD/innbygger, og EM-landet Forenede Arabiske Emirater på sjetteplass med 74.000 USD/innbygger. Kina-området Hong Kong ligger på niende plass med 61.500 og "verdens rikeste land" Norge først på tiende plass med 61.000 USD/innbygger, tett fulgt av USA på 59.500. 

Lenger ned på listen finner vi EM-landet Sør Korea på plass 32 foran Spania, med EM-landet Tsjekkia på plass 34. Lenger ned finner vi EM-landet Tyrkia hårfint foran EU-naboen Hellas. EM-landet Taiwan ligger forøvrig ikke på Verdensbankens politisk korrekte liste, men IMF har landet på sin 20. plass, foran Danmark på plass 21.

Bildet er med andre ord komplisert. Alle land har potensial for videre utvikling, men jeg tror vi kan konstatere at mange av landene som plasseres i "Emering markets" ikke står så langt tilbake  fra det vi normalt anser som velutviklede økonomier.

Velutviklet aksjemarked

En viktig faktor for klassifiseringen som Emerging Market kan være at landet ikke har et så velutviklet aksjemarked som det vi er vant til i Industrilandene. MSCI stiller blant annet krav til størrelse og likviditet i markedet. Øvrige faktorer som vurderes er regler om eiendomsrett/eierbegrensninger, omsettelighet til eiendelene, åpenhet for utenlandsk eierskap, stabiliteten til institusjonene, muligheter/regler for shortsalg, offentlige institusjoners deltakelse/påvirkning i markedet, regler for kapitalflyt (valuta) ut og inn av landet etc.  

Vi skal ikke vurdere de enkelte landene etter disse kriteriene, men det er ikke uviktige faktorer. Alt annet likt skal dårlig score på disse føre til en høyere risikopremie for investorer som deltar i markedet, og en teoretisk effekt vil da være lavere prising.

Historisk har man dog flere eksempler på at det motsatte har vært tilfelle, ikke minst i delvis lukkede markeder. For noen år siden var eksempelvis enkelte selskaper notert på børs i fastlands-Kina tildels ekstremt mye høyere priset enn det samme selskapets aksjer notert på den åpne børsen i Hong Kong, eller parallelt notert i f.eks. USA. Det er dog mindre av dette nå enn før.

Billige Emerging Markets?

At hvilken pris du betaler for "inngangsbilletten" har stor betydning for din fremtidige avkastning er åpenbart i aksjemarkedet. Det kan imidlertid også være slik at et tilsynelatende billig kjøp forblir billig veldig lenge, dersom det mangler klare triggere til re-prising, eller dersom den videre utvikling blir heller laber. 

Blant de mer enn 300 fondene du finner i Paretos fondssenter er det mange med eksponering mot Emerging Markets. La oss starte med indeks-varianten, som er det billigste valget. Fondet Storebrand Indeks - Nye Markeder har som referanseindeks den overnevnte MSCI Emerging Markets Index. Fondet oppgir i skrivende stund å ha en pris/bok på 1,48 og en P/E på 10,76. Begge deler må kunne sies å være intuitivt lavt eller billig. Fondet er ned 9,55% siste år, og har en forvaltningskostnad på 0,75%.

Storebrand Indeks Nye Markeder - Innhold
Innhold Storebrand Indeks - Nye Markeder pr. 06.11.2018 - Kilde Pareto Fondssenter

Et annet populært fond er DNB Global Emerging Markets. Dette er et aktivt forvaltet fond, oppgir 1,77% i årlig i forvaltningshonorar, og er pr i dag -12,89% siste 12 måneder. Fondet oppgir en pris/bok på 1,92 og P/E på 13,69. De har altså valgt å ligge i et noe høyere priset utvalg aksjer enn Storebrand-fondet. Innholdet ser slik ut:

DNB Global Emerging Markets - Innhold
DNB Global Emerging Markets - Innhold pr. 06.11.2018, Kilde Pareto Fondssenter

Vi intervjuet forøvrig forvalterne av dette fondet for noen måneder siden. Se video og les artikkel her.

Et annet aktivt forvaltet fond er Nordea 1 - Emerging Stars Equity. Dette har en forvaltningskost på 1,81%, og er ned hele 14,85% siste 12 måneder. Fondet har et helt annet aksjeutvalg, med en gjennomsnittlig pris/bok på 2,53 og en P/E på 16,35. Dette virker ved første øyekast mye mer lik det vi har i vestlige markeder i disse dager. Innholdet i fondet er også enda mer tech-dominert, med nesten 40% i tech: 

Nordea 1 - Emerging Stars Equity
Nordea 1 - Emerging Stars Equity - Innhold pr. 06.11.2018, kilde Pareto Fondssenter

Som vi ser er innholdet i fondene forskjellig, men har også noen likheter. Kanskje oppsiktsvekkende for mange er det både i indeks og i de aktive fondene ikke trauste naturressurs-baserte industriselskaper som dominerer, men finans, teknologi og syklisk konsum. 59,5% av indeksen er i disse sektorene, mens DNB-fondet har 62,9% og Nordea hele 76,6%. 

Blant teknologiaksjene man finner igjen i varierende grad i samtlige av fondene er de asiatiske tech-gigantene Alibaba og Tencent. Disse handles også på børser i USA, og har selv etter begydelige fall (ca 30% fra siste topp) relativt høye P/E'er basert på konsensusestimater (hhv. 28 og 31 på fullår 2018 inntjening). Om dette er dyrt eller ikke har jeg ingen mening om, da Pareto ikke har fundamental analysedekning på disse selskapene. Generelt kommer det jo an på hvilken vekst de klarer å levere fremover. Historisk har den vært svært høy.

Det som på generell basis trekker fondenes prising ned er enkelte av finansaksjene. Eksempelvis handles China Construction Bank til nå til en P/E på 5,59 og Industrial and Commercial Bank of China på P/E 5,67 på inneværende års konsensusestimater. Det virker lavt, men heller ikke her har vi noen intern analysedekning å støtte oss på.

Er dette dyrt eller billig? Vi vet ikke. Basert på det man ser diverse eksperter uttale seg om i markedet kan man dog kanskje lese at blandingen av flere år med kraftig investeringsdrevet vekst, gryende handelskrig, tegn til avmatning av makroøkonomiske indikatorer, samtidig med oppgang i dollar-renten og dertil stigende USD ikke er noe ønskescenario for disse selskapene. 

Oppsummering

De som ønsker noen klar konklusjon på spørsmålet som ble reist i ingressen vil dessverre ikke få det. Jeg håper dog vi har kastet litt lys på hva som ligger i begrepet Emerging Markets, og pekt på noen av alternativene man har om man ønsker å investere der. Det er et faktum at de fleste av disse markedene har kommet betydelig ned fra siste topp, og det er også slik at enkelte sektorer og selskaper nå handles på det som ser ut som oppsiktsvekkende lave P/E tall. Begge deler er positivt om man vil kjøpe.

Andre deler av vekstmarkedene (f.eks. teknologiaksjene) og flere av fondene som tilbyr eksponering mot Emerging Markets handles dog på P/E som ikke er så langt ifra det man i skrivende stund ser i vestlige markeder. S&P 500 forward P/E oppgis av Factset til 15,6 nå, og for det får du en bred portefølje av verdens største og i mange tilfeller ledende selskaper. Det er hard konkurranse. Oslo Børs står forøvrig heller ikke avkastningsmessig noe tilbake for Emerging Markets siste 5 år. 

Emerging Markets vs Oslo Børs og S&P 500 siste 5 år
Emerging Markets vs Oslo Børs og S&P 500 siste 5 år - Tall omregnet til NOK - Kilde Infront

Når jeg skal dra på fisketur har jeg selv en tendens til å gå mot de vannene som ligger lengst bort og høyest til fjells. Man tenker at den ekstra innsatsen, og det at det virker litt vanskeligere gjør at man fortjener litt ekstra fisk? Men man hadde trolig fått vel så mye fisk ved å holde seg til vannene i bygda. Sånn er det kanskje også når man skal investere. Nærhet og kjennskap til det man skal kjøpe kan vanskelig kalles en ulempe, selv om det kanskje ikke er like spennende.

Men hver sin smak. Det viktigste er å finne noe du selv ønsker å investere i. Utvalget av fond er stort og lett tilgjengelig. Du vil finne det du er ute etter, enten det er det ene eller det andre. Lykke til.
 


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.